Dodatkowo w zależności od stanu faktycznego

dodatkowo przy zbywaniu:

 • nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia:
  • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku/wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu spadku i rozliczeniu się z podatku od spadkow i darowizn nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007r. 
 • na podstawie umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności:
  • zaświadczenie od Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu zawartej umowy z informacją o rozliczeniu się z podatku od spadków i darowizn należnego z tytułu zawarcia takiej umowy 
 • nieruchomości obciążonych hipoteką:
  • zaświadczenie właściwego Banku o spłacie kredytu i zgodzie na wykreślenie hipotek z księgi wieczystej, lub zaświadczenie właściwego Banku stwierdzające, że po całkowitej spłacie kredytu Bank wyrazi zgodę na wykreślenie hipotek z księgi wieczystej, 
 • nieruchomości obciążonych służebnością osobistą:
  • niezbędne jest stawiennictwo osoby, na rzecz której ustanowiona została służebność celem zwolnienia przedmiotowej nieruchomości ze służebności, lub akt zgonu osoby, na rzecz której ustanowiona została służebność, lub wypis aktu notarialnego bądź pisemne oświadczenie, z podpisem notarialnie poświadczonym, z którego będzie wynikało, że uprawniony zwalnia nieruchomość z ustanowionej na jego rzecz służebności,
 • nieruchomości obciążonej egzekucją komorniczą:
  • prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,lub dokument wydany przez Komornika o aktualnym stanie zadłużenia i nr. rachunku właściwym do jego spłaty, nieruchomości zabudowanej, 
 • opisanej w księdze wieczystej jako niezabudowana:
  • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej wydany przez właściwego Starostę, 
 • nieruchomości zbywanych przez osobę, której nazwisko wpisane w księdze wieczystej różni się od nazwiska w dowodzie osobistym lub paszporcie:
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa i zmianie nazwiska lub decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie nazwiska, 
 • lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:
  • zaświadczenie właściwego urzędu o tym, że w przedmiotowym lokalu nie jest zameldowana żadna osoba - na pobyt stały lub czasowy, 
 • lokalu mieszkalnego/użytkowego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/użytkowego, zabudowanej działki gruntu:
  • świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku - NIEOBOWIĄZKOWO