Czynności dokumentujące nabycie spadku, w tym: protokół‚ dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia:

  • odpis skrócony aktu zgonu z wpisanym numerem PESEL osoby zmarłej (w razie braku tego numeru na akcie zgonu dodatkowo zaświadczenie urzędu meldunkowego o tym numerze), 
  • odpis skrócony aktu małżeństwa osoby zmarłej - w przypadku gdy żyje jej współmałżonek,
  •  odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku dzieci, które nie zawierały związku małżeńskiego lub nie zmieniały nazwiska zawierając związek małżeński, 
  • odpis skrócony aktu małżeństwa - w przypadku dzieci, które zawierały związek małżeński i przyjmowały nazwisko współmałżonka