Umowa sprzedaży/darowizny zabudowanej domem mieszkalnym działki gruntu:

  • odpis zwykły księgi wieczystej,
  • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku takiego planu, 
  • wypis z rejestru gruntów,
  • zaświadczenie właściwego urzędu o tym, że pod adresem nieruchomości nie jest zameldowana żadna osoba - na pobyt stały lub czasowy, zamiennie, 
  • przy jednoczesnym wydzielaniu działki z dotychczasowej księgi wieczystej do nowej księgi wieczystej: wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej zamiast wypisu z rejestru gruntów