Notariusz Piotr Garus prowadził samodzielnie Kancelarię Notarialną od 2002 roku, lecz z dniem 8 września 2014 roku podjął współpracę z notariuszem Pawłem Godorowskim i od tego czasu Kancelaria prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

Na naszej stronie pragniemy Państwu przybliżyć zakres czynności dokonywanych w Kancelarii Notarialnej, a także związane z tymi czynnościami koszty oraz wymagane dokumenty.

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Notariusz dokonuje czynności notarialnych zgodnie z prawem, które mają charakter dokumentu urzędowego. Jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy czynności prawne, które zamierzacie podjąć są wystarczające dla osiągnięcia zamierzonego skutku prawnego, zapraszamy do skorzystania z udzielanych przez nas bezpłatnych porad.

Kancelaria Notarialna, współpracując z tłumaczami przysięgłymi, ma możliwość obsługi klientów obcojęzycznych. Oferujemy dokonywanie wszystkich czynności notarialnych ustalonych przepisami ustawy Prawo o notariacie oraz przepisami szczególnymi.

 

 

Czynności notarialne

LEX EST QUODCUMQUE NOTAMUS

 • sporządzanie aktów notarialnych (m. in. umowy: sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działy spadku; testamenty, protokoły dziedziczenia; umowy majątkowe małżeńskie),
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (dokument odpowiadający postanowieniu Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - notariusz),
 • sporządzanie pełnomocnictw,
 • sporządzanie poświadczeń podpisów, wzorów podpisów oraz zgodności kopii dokumentów z oryginałem,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów - między innymi ze Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń i zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
 • sporządzanie protestów weksli,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • poszukiwanie, na wniosek testatora lub innej osoby posiadającej odpis skrócony aktu zgonu testatora, informacji w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT),
 • całkowitą obsługę notarialną spółek prawa handlowego i Wspólnot Mieszkaniowych.

Jeżeli charakter czynności (zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej, Zgromadzenie Wspólników bądź Walne Zgromadzenie) lub szczególne okoliczności (niemożność opuszczenia lokalu mieszkalnego lub placówki medycznej) przemawiają za dokonaniem czynności poza siedzibą Kancelarii prawnej, czynność ta może zostać dokonana w miejscu wskazanym przez strony.

Kancelaria notarialna, współpracując z tłumaczami przysięgłymi, ma możliwość obsługi klientów obcojęzycznych. Notariusz dokonuje czynności notarialnych, które są zgodne z prawem i mają charakter dokumentu urzędowego.

Opłaty

Wynagrodzenie notarialne pobierane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 237). Ponadto notariusz: jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pobiera od kwoty wynagrodzenia podatek w wysokości 23%, zaś jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn (od umów darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności) pobiera należne podatki od dokonanych czynności cywilnoprawnych - celem przekazania ich do Urzędu Skarbowego, jak również pobiera i odprowadza do właściwego Sądu Rejonowego opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych lub dokonanie w nich wpisów.

 

Dokumenty

Umowa sprzedaży/darowizny lokalu mieszkalnego/użytkowego

odpis zwykły księgi wieczystej, zaświadczenie zarządcy nieruchomości o niezaleganiu w opłatach za lokal  

Umowa sprzedaży/darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/użytkowego:

przydział lokalu, zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o tym, komu przysługuje przedmiotowe prawo, zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o niezaleganiu w opłatach za lokal, dodatkowo dla praw, dla których prowadzona...

Umowa sprzedaży/darowizny zabudowanej domem mieszkalnym działki gruntu:

odpis zwykły księgi wieczystej, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku takiego planu,  wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie właściwego urzędu o...

Umowa sprzedaży/darowizny niezabudowanej działki gruntu:

odpis zwykły księgi wieczystej, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku takiego planu, wypis z rejestru gruntów, zamiennie, przy jednoczesnym wydzielaniu działki...

Czynności dokumentujące nabycie spadku, w tym: protokół‚ dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia:

odpis skrócony aktu zgonu z wpisanym numerem PESEL osoby zmarłej (w razie braku tego numeru na akcie zgonu dodatkowo zaświadczenie urzędu meldunkowego...

Dodatkowo w zależności od stanu faktycznego

dodatkowo przy zbywaniu: nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia: prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku/wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu spadku...

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

Kancelaria Notarialna

Piotr Garus, Paweł Godorowski Spółka Cywilna

Plac Powstańców Śląskich 17
lok. 217 ( róg ul.Pretficza i Ronda )
53-329 Wrocław

tel. +48 71 793 00 08
tel. +48 71 361 32 02
fax: +48 71 793 00 09

Email: pgarus@onet.pl
Email: biuro@notariuszerondowroclaw.pl

Godziny pracy:

poniedziałek:

8:30 do 15:00

wtorek:

8:30 do 15:00

środa:

8:30 do 16:30

czwartek:

8:30 do 15:00

piątek:

8:30 do 15:00

Istnieje możliwość uzgodnienia terminu czynności w godzinach późniejszych, a także w soboty. 

 

Obiekt jest przystosowany

dla osób niepełnosprawnych